Prelloses

Prelloses

Les prelloses són plaques de formigó utilitzades com a encofrat permanent per al formigó abocat in situ, el qual, una vegada endurit, forma una placa composta amb la prellosa. El formigó utilitzat en la fabricació és l’HP-50 i l’acer és del tipus Y 1860 S7. Es poden fabricar amb altres tipus de formigó i acer, si el projecte ho exigeix.

 

TIPUS PAP-160

TIPUS PR – 50/60/80