Plaques alveolars

Plaques alveolars

La placa alveolar és un element superficial pla de formigó pretesat, amb cantell constant, alleugerit amb alvèols longitudinals que s’utilitza per als forjats tant en el sector residencial com industrial. També s’utilitza com a tancament i per a sectoritzacions d’edificis per l’alta capacitat de resistència al foc.

Les plaques alveolars tenen una amplada estàndard de 1.200 mm i es poden fabricar amb cantells que van des dels 160 mm fins als 8.300 mm, segons les necessitats tècniques per a les quals s’hagi dissenyat.

Les plaques alveolars es fabriquen amb ganxos per a l’elevació i seguretat en obra i amb taps plàstics en els alvèols per reforçar la secció de suport i evitar l’entrada de formigó de farciment.

HORMIPRESA és líder a Espanya en la fabricació de plaques alveolars pretensades, tant en capacitat productiva com en varietat de gamma de cantells. També ofereix al mercat la capacitat més alta de càrregues, a més de grans llums. Totes les plaques es troben dimensionades per a aprofitar al màxim l’economia d’ús i també per a facilitar el muntatge.

HORMIPRESA ha desenvolupat les plaques alveolars especials de gran cantell (53,63 cm i 83 cm) pensades per a l’obra civil. Aquesta tipologia de plaques es fabrica amb armadura a tallant i d’espera per a rasant a la cara superior de la placa amb la finalitat d’adherir-se a la capa de compressió.

Estan pensades especialment per a suportar càrregues permanents considerables de terres i el trànsit rodat en superfície. De manera que compleixen amb la normativa de la instrucció de carreteres.

El formigó utilitzat en la fabricació és l’HP-50 i l’acer és del tipus Y 1860 S7. Es poden fabricar amb altres tipus de formigó i acer, si el projecte ho exigeix.

 

TIPUS E – 120/16 

TIPUS E – 120/20

TIPUS E – 120/25

TIPUS E – 120/30

TIPUS E – 120/35

TIPUS E – 120/40

TIPUS E – 120/45

TIPUS E – 120/50

TIPUS TS/T/TN – 120/53

TIPUS TS/T/TN – 120/63

TIPUS TS/T/TN – 120/83

TIPUS SP – 120/35

SUPORTS FORJAT ALVEOLAR

PLAQUES ALVEOLARS TALLAFOCS