Pilars

Pilars

Els pilars són els elements verticals destinats a rebre càrregues verticals per transmetre-les als fonaments. El més freqüent és que siguin quadrats o rectangulars, però també poden tenir altres formes poligonals o circulars, depenent del motlle en el qual es fabriquin. Reben les bigues que suporten els forjats i transmeten a través d’aquestes les càrregues que afecten a tota l’àrea d’influència del pilar.

L’àrea de la secció ve donada, principalment, per la càrrega de vinclament i el moment flector que el pilar ha de suportar.

El formigó emprat en la fabricació és el HA-50 i l’acer és del tipus B 500 S. Es pot fabricar amb altres tipus de formigó i acer, si el projecte ho exigeix.

 

TIPUS DE PILARS

TIPUS DE FONAMENTACIÓ

DETALLS SUPORTS PILARS

TIPUS DE MÈNSULES

DIMENSIONS ENCAIXAMENTS DIVISÒRIES ESTÀNDARD