Murs portants i de contenció

Murs portants i de contenció

Són fonaments que actuen com a elements estructurals i que ajuden tècnicament a l’edifici i milloren les operacions de fabricació, transport i muntatge a l’obra; atès que són elements que actuen com un conjunt de pilars, jàssera i tancament.

A més, podem incorporar fàcilment elements com mènsules, que serveixen per al suport de les lloses d’escala, o qualsevol altre element que s’hi requereixi.

Els murs de contenció són elements estructurals de formigó armat emprats en la construcció de vies fèrries o de carreteres, o en subterranis d’edificis que s’hagin d’ubicar en els límits de la propietat i contenir el sòl al voltant del subterrani.

El formigó emprat en la fabricació és el HA-50 i l’acer és del tipus B 500 S. Es pot fabricar amb altres tipus de formigó i acer, si el projecte ho exigeix.