Jàsseres de forjat

Jàsseres de forjat

Les jàsseres són elements constructius lineals que treballen principalment a flexió i solen estar recolzades sobre mènsules o caps de pilars. Són elements en què la longitud predomina sobre les altres dues dimensions i la principal funció dels quals és el suport dels elements de forjat, com les plaques alveolars.

Les jàsseres poden ser de formigó armat o pretensat. Habitualment són de formigó pretensat i de secció tipus rectangular. També poden ser de tipus T invertides o de tipus L, quan no es necessari que despengin tant.

El formigó utilitzat en la fabricació és l’HP-50 i l’acer és del tipus Y 1860 S7. Es poden fabricar amb altres tipus de formigó i acer, si el projecte ho exigeix.

TIPUS JR

TIPUS JTI

TIPUS JL

SUPORT ESTÀNDARD JÀSSERA EN CAP DE PILAR

SUPORT ESTÀNDARD JÀSSERA EN MÈNSULA

SUPORT ESTÀNDARD JÀSSERA «DE MITJA MOSSA» EN MÈNSULA

SUPORT ESTÀNDARD JÀSSERA-MUR «IN SITU»