Equip

Dept. comercial

L’Equip tecnicocomercial s’encarrega d’oferir assessorament, tant tècnic com econòmic, per trobar la millor solució constructiva per a cada projecte. Aconsella sobre els nostres productes prefabricats i sobre la millor aplicació per a cada cas.

A més, treballa conjuntament amb l’enginyer o l’arquitecte responsable del projecte, amb l’objectiu de donar la solució tècnica òptima per a cada cas.

Dept. d’estudis

En constant coordinació amb el responsable comercial de cada projecte, aquest departament està format per un equip d’enginyers, encarregat d’estudiar el projecte que s’ha de construir i buscar la solució tècnica i econòmica que encaixi millor en cada cas.

Des d’aquest departament es calculen i dissenyen els elements prefabricats per a utilitzar en cada projecte i es crea l’esbós corresponent per obtenir els mesuraments del projecte, per generar-ne el pressupost amb l’ús d’eines de càlcul pròpies per al predimensionat dels elements prefabricats.

Dept. tècnic

Equip format per enginyers, calculistes i projectistes, responsable de la realització dels plànols constructius definitius per passar a la fabricació.

A més, s’encarrega de la realització dels càlculs definitius, la generació de fitxes de tots els elements del projecte i de la memòria de càlcul del prefabricat per a incorporar-la al projecte executiu.

HORMIPRESA ha implantat la tecnologia BIM per a la gestió integral dels projectes.

Dept. de producció

Encarregat de la fabricació dels elements prefabricats a partir de les fitxes de fabricació subministrades pel departament tècnic.

Dept. de logística

Responsable de la realització i distribució de totes les càrregues de les obres amb la missió de donar el servei adequat a cadascuna segons les necessitats i les prioritats que marqui l’encarregat de l’obra.

Dept. muntatge i obres

Format per tècnics d’obra i encarregats oficials, és el responsable de l’organització, planificació i muntatge de l’obra fins al lliurament final al client.