Bigues d’obra civil Twin

Bigues d’obra civil Twin

Les bigues tipus Twin són elements prefabricats de secció constant de formigó precomprimit, autoportants i de secció en T invertida d’ala variable de 60 a 120 cm d’alçada, també variable de 50 a 100 cm. Es col·loquen en l’obra, adossades les unes amb les altres o separades, col·locant una xapa metàl·lica grecada i amb una capa de compressió completament massissa.

Els acers de repartiment i de connexió amb el nucli de l’element, atesa la forma de falca que tenen i la superfície rugosa, asseguren un monolitisme òptim i una solidificació amb la capa de compressió realitzada en l’obra. El doble nervi proporciona al forjat una elevada rigidesa de torsió i una distribució transversal de càrregues òptima.

Són les úniques grans bigues produïdes en continuïtat i sense motlle, en pistes metàl·liques. Representen la solució tècnica/constructiva ideal, per la economia, la rapidesa i les prestacions, en la construcció de recobriments, viaductes, ponts i grans forjats, amb l’intradós totalment pla. Aquest detall evita les turbulències i les dificultats de ventilació en túnels artificials llargs.

El formigó utilitzat en la fabricació és l’HP-50 i l’acer és del tipus Y 1860 S7. Es poden fabricar amb altres tipus de formigó i acer, si el projecte ho exigeix.

TIPUS TWIN 120

TIPUS TWIN 80

SECCIONS I DETALLS

DETALLS