Bigues d’obra civil en doble T

Bigues d’obra civil en doble T

Elements prefabricats de formigó pretesat, autoportants i de secció constant en doble T, destinats a construccions realitzades per al transport i pas de vehicles, mercaderies o persones.

El formigó utilitzat en la fabricació és l’HP-50 i l’acer és del tipus Y 1860 S7. Es poden fabricar amb altres tipus de formigó i acer, si el projecte ho exigeix.

TIPUS