Bigues de coberta I

Bigues de coberta I

És la tipologia de biga prefabricada òptima per a la construcció de naus industrials perquè permet donar-li la pendent que el projecte requereixi, de manera que recolza aquest element en pilars a diferent altura.

El formigó utilitzat en la fabricació és l’HP-50 i l’acer és del tipus Y 1860 S7. Es poden fabricar amb altres tipus de formigó i acer, si el projecte ho exigeix.

 

BIGA COBERTA I PENDENT 2 % o similar

ESQUEMA ESTRUCTURAL COBERTA

DETALL CARENER MITJANER

DETALL AIGUAFONS FAÇANA COBERTA

DETALL AIGUAFONS MITJANER COBERTA