Certificacions

SGS

Un sistema de gestió de l’activitat basat en la norma ISO 9001. Aquest sistema és certificat per SGS (Société Générale de Surveillance).

Vegeu certificat      Política SMAQ HORMIPRESA  

ALL WORLD CERTIFICACIÓN

Producció: el control de la producció del formigó per a prefabricats, d’acord amb els requisits de la norma EHE-08.

Produccions: el marcatge CE dels seus productes que garanteix la seguretat en els diferents usos previstos. El certificat l’emet ALL WORLD Certificación.

Vegeu certificat 

DAU

El document d’adequació a l’ús (DAU) per a l’estructura i tancament de la casa Hormipresa basada en panells de formigó. Aquest document d’idoneïtat tècnica d’àmbit europeu és certificat per l’ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya).

Vegeu certificat