Certificacions

AENOR

Un sistema de gestió de l’activitat basat en la norma ISO 9001. Aquest sistema és certificat per AENOR (Associació Espanyola de Normalització i Certificació).

Vegeu certificat      Política SMAQ HORMIPRESA  

ALL WORLD CERTIFICACIÓN

Producció: el control de la producció del formigó per a prefabricats, d’acord amb els requisits de la norma EHE-08.

Produccions: el marcatge CE dels seus productes que garanteix la seguretat en els diferents usos previstos. El certificat l’emet ALL WORLD Certificación.

Vegeu certificat 

DAU

El document d’adequació a l’ús (DAU) per a l’estructura i tancament de la casa Hormipresa basada en panells de formigó. Aquest document d’idoneïtat tècnica d’àmbit europeu és certificat per l’ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya).

Vegeu certificat