• vigas-obra-civil

    Bigues d’obra civil

  • Elements prefabricats de formigó pretesat, autoportants i de secció constant en doble T, destinats a construccions realitzades per al transport i pas de vehicles, mercaderies i/o persones.