• viga-Ypsilon-copia

     

    Bigues de coberta

  • Elements principals de les estructures de coberta, fabricades majoritàriament amb formigó pretesat; d’aquesta manera se’n minimitza la secció.