• viga-twin-copia

  Bigues Civil Twin™

 • Les bigues Civil Twin™ són elements prefabricats de secció constant de formigó precomprimit, autoportants i de secció en T invertida d’ala variable de 60 fins a 120 cm d’altura, també variable de 50 a 100 cm.

  Es col·loquen a l’obra adossades (amb la qual cosa s’obté l’intradós pla) o separades amb una capa de compressió completament massissa o alleugerida mitjançant planxes de xapa metàl·lica grecada.

  Els acers de repartiment i de connexió amb el nucli de l’element, ateses la seva forma de falca i la superfície rugosa, asseguren un òptim monolitisme i solidarització amb la capa de compressió realitzada en l’obra. El doble nervi proporciona al forjat una elevada rigidesa de torsió i una òptima distribució transversal de càrregues.

   

  Són les úniques grans bigues produïdes en continuïtat sense motlle, en pistes metàl·liques. Representen la solució tècnica/constructiva ideal, per la seva economia, rapidesa i prestacions, en la realització de recobriments, viaductes, ponts i grans forjats, amb l’intradós totalment pla. Aquest detall evita les turbulències i les dificultats de ventilació en llargs túnels artificials.