• def_FIG12_2

  Pilars

 • Els pilars són els elements verticals destinats a rebre càrregues verticals per transmetre-les als fonaments. El més freqüent és que siguin quadrats o rectangulars, però també poden tenir altres formes poligonals o ser circulars, segons el motlle amb què es fabriquin.

  Els pilars reben les bigues que suporten els forjats i transmeten a través d’elles les càrregues que afecten tota l’àrea d’influència del pilar.

   

  L’àrea de la seva secció ve donada principalment per la càrrega de vinclament i el moment flector que el pilar ha de suportar.

  El formigó utilitzat per fabricar-los és l’HA-50 i l’acer és del tipus B-500-S. És possible fabricar-los amb altres tipus de formigó i acer si el projecte ho exigeix.