• jacenas

    Jàsseres

  • Les jàsseres són elements constructius lineals que treballen principalment a flexió i acostumen a recolzar sobre mènsules o caps de pilars. Són elements en què la longitud predomina sobre les altres dues dimensions i que tenen com a funció principal servir de suport dels elements de forjat, com ara les plaques alveolars.

    Les jàsseres poden ser de formigó armat, de formigó pretesat, metàl·liques o mixtes.