• deltabeam_480

  Deltabeam™

 • La Deltabeam™ és una jàssera de caixa d’acer alveolada que es formigona in situ durant la construcció, paral·lelament a les unions de les plaques alveolars. D’aquesta manera s’evita el despenjament i es forma un forjat de cantell reduït (slim floor).

  La Deltabeam™ és el resultat de més de 10 anys de treball de l’empresa finlandesa Peikko Oy, que ha desenvolupat una biga mixta autoportant que no necessita cap protecció addicional contra el foc.

  L’acer i el formigó treballen en completa harmonia. La junta a tallant entre jàssera i formigó crea una interacció garantida per la geometria especial dels alvèols.

   

  La Deltabeam™ es fabrica amb la contrafletxa adequada per controlar la deformació final del forjat. Els diversos assaigs efectuats han provat que la interacció és completa. En l’estructura final, el rebliment de formigó de la jàssera col·labora a fer la compressió en la secció composta resultant.

  Les barres corrugades col·locades de fàbrica a l’interior de la Deltabeam™ col·laboren en la resistència de l’estructura en cas d’incendi.