• Cronologia

1972

Primera empresa que desenvolupa una indústria capaç de muntar una casa unifamiliar prefabricada en només 22 dies.

1985

Primer desenvolupament nacional de mur portant tipus sandvitx aïllat, sense pont tèrmic.

1990

Introducció de la coberta plana en edificis industrials.

1991

Primer garatge prefabricat subterrani.

1992

Primera fonamentació amb calze per garantir l’encastament i mènsules ocultes.

1993

Primera empresa que desenvolupa una placa alveolar de gran cantell (50 cm) amb el seu sistema de càlcul, preparada per suportar el tren de càrregues de transport pesat en carreteres.

1994

Primer ús d’ancoratges roscats en fonamentacions.

1995

Recolzament de placa alveolar en mur pantalla controlat.

1996

Utilització de la placa alveolar com a mur pantalla en aparcaments i edificis soterrats.

1997

Primera empresa que desenvolupa la placa alveolar de cantell més gran en el mercat nacional (83 cm).

2002

Introducció d’un nou sistema estructural complet per a edificis multiplanta de forjat pla: Deltamix.

2005

Introducció d’acabat en panells per a tancament arquitectònic mitjançant la tècnica de l’esgrafiat industrialitzada: Graphic Concrete.

2007

Desenvolupament de la placa alveolar de gran cantell (fins a 100 cm) amb armadura sortint per resistir esforços rasants.

2011

Nou sistema constructiu integral per a granges agropecuàries amb grans avantatges respecte de les tradicionals.